Marzec 3, 2016

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIŁOWNI I SALI ĆWICZEŃ

 1. Do korzystania z siłowni i jej urządzeń treningowych uprawnione są osoby, które dokonały opłaty według obowiązującego cennika.

Dowód opłaty bądź karnet należy każdorazowo okazać przy wejściu na siłownię.

Częścia składową karnetu jest aktualne zdjęcie umieszczone w systemie obsługującym Fitness Club (MyFIT21).

 1. Osoby korzystające z siłowni/sali ćwiczeń zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu.

 2. W pomieszczeniach siłowni przebywają tylko osoby ćwiczące.

 3. Osoby korzystające z siłowni powinny dla własnego bezpieczeństwa wykonać badania lekarskie celem stwierdzenia braku przeciwwskazań do uczęszczania na siłownię. Klienci bez powyższych badań ćwiczą na własna odpowiedzialność.

 4. Osoby wykonujące ćwiczenia rehabilitacyjne korekcyjne zobowiązane są do zapoznania instruktora lub prowadzącego zajęcia o rodzaju schorzenia.

 5. Instruktor ma prawo przerwać ćwiczenia jeśli zauważy, że stan zdrowia osoby ćwiczącej nie pozwala na dalsze kontynuowanie ćwiczeń.

 6. Wszystkich korzystających z siłowni obowiązuje strój i obuwie sportowe +ręcznik

 7. Ćwiczący zobligowani są do bezwarunkowego podporządkowania się poleceniom instruktora bądź osoby odpowiedzialnej za siłownię.

 8. Po zakończeniu ćwiczeń, należy uprzątnąć stanowisko w sposób zalecony przez instruktora oraz odłożyć sprzęt na wyznaczone do tego miejsce.

 9. Ze względu na higienę oraz zalecenia konserwacyjne sprzętu obowiązkowe jest używanie ręczników, które kładziemy na używane stanowiska do ćwiczeń.

 10. Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie siłowni oraz szatni Fitness Club (MyFIT21) nie odpowiada.

 11. Przed rozpoczęciem ćwiczeń na urządzeniach treningowych należy zapoznać się z instrukcją użytkowania i obsługą danego urządzenia.

 12. Szczególną uwagę należy zwracać na stan techniczny mechanizmów służących do udźwigów ciężarów. Ćwiczenie przy sztaludze wymaga szczególnego nadzoru. Przed przystąpieniem do ćwiczeń trenujący powinien sprawdzić stan techniczny urządzenia.

 13. W przypadku zauważenia jakichkolwiek usterek należy zgłosić ten fakt instruktorowi lub innej osobie upoważnionej.

 14. W siłowni obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych, narkotyków, środków odurzających oraz wykonywania ćwiczeń pod wpływem tych środków. Niezastosowanie się do powyższego zakazu spowoduje czasowy lub stały zakaz korzystania z siłowni.

 15. Zabrania się gwałtownego opuszczania ciężarów, sztang i sztangielek.

 16. Zabrania się wnoszenia na część treningową /sale fitness torb treningowych,wszystkie torby plecaki zostawiamy w szatni

 17. Zabrania się używania magnezji sali treningowej

 18. Za zniszczenia lub uszkodzenie sprzętu spowodowane użyciem go niezgodnie z instrukcją użytkowania obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.

 19. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania regulaminu siłowni oraz zaleceń dotyczących bezpieczeństwa Fitness Club (MyFIT21) nie odpowiada.

 20. Aby korzystać z siłowni/sali ćwiczeń osoba musi mieć ukończone 18 lat i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 rok życia mogą korzystać z siłowni/sali ćwiczeń wyłącznie za pisemną zgodą swoich przedstawicieli prawnych złożoną osobiście w Fitness Club (MyFIT21). Jednocześnie przedstawiciel prawny podpisem pod zgodą zostaje poinformowany, iż osoba niepełnoletnia wykonuje ćwiczenia samodzielnie, oraz że Fitness Club (MyFIT21) nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i kontuzje wynikające z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i zasad korzystania z siłowni/sali ćwiczeń.

Opłaty i formy patności
 1. Sposób płatności za opłaty w Fitness Club (MyFIT21) jest uzależniony od zakupionego karnetu.

 2. Dozwolone są następujące forma płatności stosowane w Fitness Club (MyFIT21): gotówka w kasie klubu, płatność kartą w kasie klubu, przelewem, płatność poprzez Strefę Klienta.

 3. Umowa zawarta na czas określony powyżej jednego miesiąca może być opłacona poprzez Strefę Klienta oraz za pośrednictwem udostępnionego komputera Klientowi, za wskazany w Umowie okres trwania członkostwa.

 4. Klubowicz, który zawarł Umowę na okres powyżej jednego miesiąca jest zobowiązany do utrzymywania aktywnej formy płatności bezgotówkowej przez cały okres obowiązywania Umowy.

 5. Klubowicz jest zobowiązany zapewnić środki na rachunku bankowym, aby w terminie realizacji płatności poprzez płatność bezgotówkową na jego rachunku znajdowała się niezbędna kwota do opłacenia Umowy.

 6. Klubowicz przyjmuje do wiadomości, iż z tytułu każdej nieudanej próby realizacji Polecenia zapłaty z przyczyn dotyczących Klubowicza (w szczególności brak odpowiednich środków pieniężnych na rachunku bankowym, cofnięcie przez Klubowicza zgody na Polecenie zapłaty itp.) klub może wypowiedzieć Umowę.

 7. Ewentualne cenniki zmieszczone na stronach internetowych, portalach internetowych nie stanowią wiążącej oferty handlowej w rozumieniu przepisów prawa.

Ochrona danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest City Center Service Sp. z o.o. z siedzibą w Lublińcu (42-700) przy ul. Sądowej 1, działalność prowadzona jest w Myszkowie (42-300) przy ul. Kościuszki 12, pod nazwą – Fitness Club MyFIT21.

Podanie przez Państwa danych osobowych tj. imię i nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania, nr telefonu oraz e-mail jest dobrowolne ale niezbędne do świadczenia przez Fitness Club (MyFIT21) usług, które Państwo od nas zakupili.

W komunikacji z Państwem (na przykład wysyłanie Państwu e-maili oraz wiadomości tekstowych SMS przypominających, ofert lub zawiadomień o zmianach) wykorzystujemy dane osobowe takie jak imię i nazwisko oraz dane kontaktowe.

Państwa dane osobowe są nam niezbędne w celu wykonywania naszych zobowiązań wynikających z transakcji zawartych pomiędzy Państwem a nami. Dostarczenie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Jeżeli jednak nie przekażą Państwo swoich danych osobowych, może to oznaczać, że nie będziemy w stanie zrealizować wszystkich lub części żądanych przez Państwa usług.

W zakresie przetwarzania danych objętych RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r), przysługują Państwu następujące prawa i środki ochrony prawnej:

 • prawo do żądania dostępu do Państwa danych osobowych;

 • prawo do żądania sprostowania Państwa danych osobowych;

 • prawo do żądania usunięcia Państwa danych osobowych;

 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Postanowienia Końcowe

 1. Osoby naruszające niniejszy regulamin lub zakłócające porządek publiczny, będą przez obsługę usuwane z siłowni.

 2. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu siłowni.

 3. Wszystkie skargi i wnioski należy składać do właściciela na adres jego siedziby, tj. City Center Service Sp. z o.o., ul. Sądowa 1, 42-700 Lubliniec.