marzec 3, 2016

Regulamin

Zasady Bezpieczeństwa dotyczące funkcjonowania klubu 

Ważne informacje z którymi należy się zapoznać przed przyjściem do klubu:

Nasi pracownicy dołożyli wszelkich starań aby przygotować klub do ponownego otwarcia.Wszystkie urządzenia oraz elementy dotykowe zostały kilkukrotnie zdezynfekowane

W klubie panować będą wszystkie zasady zachowania bezpieczeństwa i dezynfekcji i prosimy o ich przestrzeganie

Ze względu na obecną sytuacje jestesmy troche ograniczeni co do ilości osób które mogą trenować w jednym czasie maxymalna ilośc osób na Sali siłownia to 20 osób a sala fitness 10 osób

W godzinach 13.00-13.15 będzie obowiązkowa przerwa techniczna na dezynfekcje , prosimy o opuszczenie na ten czas klubu

Wszystkie karnety które zostały zawieszone na okres Pandemii zostaną automatycznie odwieszone przy pierwszej wizycie i zostaną przedłużone o okres ważności tego karnetu jaki został do końca tej umowy

Nie wprowadzamy na razie ograniczeń czasowych co do treningu ale zalecamy aby trening trwał intensywnie ale krótko tak aby każdy z was mógł skorzystać z siłowni

Zalecamy aby jak najmniej korzystać z szatni ale pamiętajmy o obuwiu zmiennym które jest obowiązkowe(obuwie można zostawiać przy szatni w wyznaczonym do tego miejscu

Na zajęcia Joga lub inne zajęcia fitness zalecamy zabranie na trening swoich mat treningowych

Wszystkie zajęcia fitness zostają wznowione Grafik dostępny na naszej stronie

Jeśli czujesz sie źle ,masz stan podgorączkowy ZOSTAŃ W DOMU

Osoby w wieku powyżej 60 r. ż. lub cierpiące na choroby przewlekłe, w tym otyłość), prosimy o rozważenie decyzji o korzystaniu z ćwiczeń w godzinach najmniej popularnych, bez obecności innych osób, albo zaniechaniu korzystania z siłowni/ fitness do czasu ustania zagrożenia epidemicznego

Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIŁOWNI I SALI ĆWICZEŃ

 1. Do korzystania z siłowni i jej urządzeń treningowych uprawnione są osoby, które dokonały opłaty według obowiązującego cennika.

Dowód opłaty bądź karnet należy każdorazowo okazać przy wejściu na siłownię.

Częścia składową karnetu jest aktualne zdjęcie umieszczone w systemie obsługującym Fitness Club (MyFIT21).

 1. Osoby korzystające z siłowni/sali ćwiczeń zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu.

 2. W pomieszczeniach siłowni przebywają tylko osoby ćwiczące.

 3. Na sali siłowni mogą przebywać 23 osoby ćwiczące, na sali ćwiczeń może przebywać 10 osób ćwiczących.

 4. Zabrania się korzystania z siłowni/sali ćwiczeń przez osoby z podwyższoną temperaturą ciała oraz wykazujące niepokojące objawy grypopodobne.

Zabrania się korzystania z siłowni/sali ćwiczeń przez osoby objęte kwarantanną lub izolacją. Zabrania się korzystania z siłowni/sali ćwiczeń przez osoby, które miały w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzana o zakażenie, zakażoną lub chora na COVID-19.

 1. Osoby powyżej 60 roku życia lub cierpiące na choroby przewlekłe uprasza się o korzystanie z siłowni w godzinach najmniej popularnych albo zaniechania korzystania z siłown/sali ćwiczeń do czasu ustania zagrożenia epidemicznego.

 2. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są utrzymać odległość przynajmniej 2 m pomiędzy klientami i pracownikami siłowni/klubu fitness.

 3. Ustala się przerwę techniczna w godzinach od 13.00 do 13.15 na potrzeby dezynfekcji powierzchni i wentylacji pomieszczeń.

 4. Przed wejściem na salę siłowni/ćwiczeń osoby ćwiczące są zobowiązane zdezynfekować dłonie. Dozownik znajduje się na ladzie recepcji.

 5. Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym

 6. Osoby korzystające z siłowni powinny dla własnego bezpieczeństwa wykonać badania lekarskie celem stwierdzenia braku przeciwwskazań do uczęszczania na siłownię. Klienci bez powyższych badań ćwiczą na własna odpowiedzialność.

 7. Osoby wykonujące ćwiczenia rehabilitacyjne korekcyjne zobowiązane są do zapoznania instruktora lub prowadzącego zajęcia o rodzaju schorzenia.

 8. Instruktor ma prawo przerwać ćwiczenia jeśli zauważy, że stan zdrowia osoby ćwiczącej nie pozwala na dalsze kontynuowanie ćwiczeń.

 9. Wszystkich korzystających z siłowni obowiązuje strój i obuwie sportowe + ręcznik.

 10. Ćwiczący zobligowani są do bezwarunkowego podporządkowania się poleceniom instruktora bądź osoby odpowiedzialnej za siłownię.

 11. Po zakończeniu ćwiczeń, należy uprzątnąć stanowisko w sposób zalecony przez instruktora oraz odłożyć sprzęt na wyznaczone do tego miejsce. Osoba ćwicząca jest zobowiązana do dezynfekcji urządzenia po zakończeniu ćwiczeń przy użyciu udostępnionego środka do dezynfekcji.

 12. Ze względu na higienę oraz zalecenia konserwacyjne sprzętu obowiązkowe jest używanie ręczników, które kładziemy na używane stanowiska do ćwiczeń.

 13. Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie siłowni oraz szatni Fitness Club (MyFIT21) nie odpowiada.

 14. Przed rozpoczęciem ćwiczeń na urządzeniach treningowych należy zapoznać się z instrukcją użytkowania i obsługą danego urządzenia.

 15. Szczególną uwagę należy zwracać na stan techniczny mechanizmów służących do udźwigów ciężarów. Ćwiczenie przy sztaludze wymaga szczególnego nadzoru. Przed przystąpieniem do ćwiczeń trenujący powinien sprawdzić stan techniczny urządzenia.

 16. W przypadku zauważenia jakichkolwiek usterek należy zgłosić ten fakt instruktorowi lub innej osobie upoważnionej.

 17. W siłowni obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych, narkotyków, środków odurzających oraz wykonywania ćwiczeń pod wpływem tych środków. Niezastosowanie się do powyższego zakazu spowoduje czasowy lub stały zakaz korzystania z siłowni.

 18. Zabrania się gwałtownego opuszczania ciężarów, sztang i sztangielek.

 19. Zabrania się wnoszenia na część treningową/salę ćwiczeń torb treningowych, wszystkie torby , plecaki zostawiamy w szatni.

 20. Zabrania się używania magnezji na sali treningowej.

 21. Za zniszczenia lub uszkodzenie sprzętu spowodowane użyciem go niezgodnie z instrukcją użytkowania obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.

 22. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania regulaminu siłowni oraz zaleceń dotyczących bezpieczeństwa Fitness Club (MyFIT21) nie odpowiada.

 23. Aby korzystać z siłowni/sali ćwiczeń osoba musi mieć ukończone 18 lat i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 rok życia mogą korzystać z siłowni/sali ćwiczeń wyłącznie za pisemną zgodą swoich przedstawicieli prawnych złożoną osobiście w Fitness Club (MyFIT21). Jednocześnie przedstawiciel prawny podpisem pod zgodą zostaje poinformowany, iż osoba niepełnoletnia wykonuje ćwiczenia samodzielnie, oraz że Fitness Club (MyFIT21) nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i kontuzje wynikające z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i zasad korzystania z siłowni/sali ćwiczeń.

Opłaty i formy patności
 1. Sposób płatności za opłaty w Fitness Club (MyFIT21) jest uzależniony od zakupionego karnetu.

 2. Dozwolone są następujące forma płatności stosowane w Fitness Club (MyFIT21): gotówka w kasie klubu, płatność kartą w kasie klubu, przelewem, płatność poprzez Strefę Klienta.

 3. Umowa zawarta na czas określony powyżej jednego miesiąca może być opłacona poprzez Strefę Klienta oraz za pośrednictwem udostępnionego komputera Klientowi, za wskazany w Umowie okres trwania członkostwa.

 4. Klubowicz, który zawarł Umowę na okres powyżej jednego miesiąca jest zobowiązany do utrzymywania aktywnej formy płatności bezgotówkowej przez cały okres obowiązywania Umowy.

 5. Klubowicz jest zobowiązany zapewnić środki na rachunku bankowym, aby w terminie realizacji płatności poprzez płatność bezgotówkową na jego rachunku znajdowała się niezbędna kwota do opłacenia Umowy.

 6. Klubowicz przyjmuje do wiadomości, iż z tytułu każdej nieudanej próby realizacji Polecenia zapłaty z przyczyn dotyczących Klubowicza (w szczególności brak odpowiednich środków pieniężnych na rachunku bankowym, cofnięcie przez Klubowicza zgody na Polecenie zapłaty itp.) klub może wypowiedzieć Umowę.

 7. Ewentualne cenniki zmieszczone na stronach internetowych, portalach internetowych nie stanowią wiążącej oferty handlowej w rozumieniu przepisów prawa.

 1. Ochrona danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest City Center Service Sp. z o.o. z siedzibą w Lublińcu (42-700) przy ul. Sądowej 1, działalność prowadzona jest w Myszkowie (42-300) przy ul. Kościuszki 12, pod nazwą – Fitness Club MyFIT21.

Podanie przez Państwa danych osobowych tj. imię i nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania, nr telefonu oraz e-mail jest dobrowolne ale niezbędne do świadczenia przez Fitness Club (MyFIT21) usług, które Państwo od nas zakupili.

W komunikacji z Państwem (na przykład wysyłanie Państwu e-maili oraz wiadomości tekstowych SMS przypominających, ofert lub zawiadomień o zmianach) wykorzystujemy dane osobowe takie jak imię i nazwisko oraz dane kontaktowe.

Państwa dane osobowe są nam niezbędne w celu wykonywania naszych zobowiązań wynikających z transakcji zawartych pomiędzy Państwem a nami. Dostarczenie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Jeżeli jednak nie przekażą Państwo swoich danych osobowych, może to oznaczać, że nie będziemy w stanie zrealizować wszystkich lub części żądanych przez Państwa usług.

W zakresie przetwarzania danych objętych RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r), przysługują Państwu następujące prawa i środki ochrony prawnej:

 • prawo do żądania dostępu do Państwa danych osobowych;

 • prawo do żądania sprostowania Państwa danych osobowych;

 • prawo do żądania usunięcia Państwa danych osobowych;

 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Postanowienia Końcowe

 1. Osoby naruszające niniejszy regulamin lub zakłócające porządek publiczny, będą przez obsługę usuwane z siłowni.

 2. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu siłowni.

 3. Wszystkie skargi i wnioski należy składać do właściciela na adres jego siedziby, tj. City Center Service Sp. z o.o., ul. Sądowa 1, 42-700 Lubliniec.